Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Els grups municipals opinen setembre 2017

Els grups municipals opinen setembre 2017

 

----------------------

----------------------

-----------------------

On són les subvencions als grups municipals? (PART II)

Finalment, el 13 de juny del 2017, la CUP rebia la primera resposta de l’Ajuntament d’Alcanar a través del GAIP. Aquesta resposta, amb forma de diligència d’intervenció només donava resposta al primer punt de la sol·licitud presentada per la CUP, la informació relativa al quadrant de subvencions del període 2011-2016. Per tant, una informació del tot incompleta, ja que es continuava negant l’accés a la informació de les justificacions i la finalitat d’aquestes subvencions.

Davant d’aquesta falta d’informació la CUP d’Alcanar va decidir al·legar al GAIP i reclamar la informació pendent. Així, amb tota la informació sobre la taula, el 27 de juny de 2017, amb la resolució 210/2017 el GAIP resolia favorablement les al·legacions de la CUP i reclamava tota la informació pendent als grups municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, a entregar en període de quinze dies.

Des de la CUP es destaquen algunes conclusions a les quals arribar l’informe de resolució 210/2017, com són: 

«els grups municipals formen part de l’Ajuntament i la informació relativa a la gestió i disposició de recursos que els proporciona l’Ajuntament és informació pública que pot ser objecte del dret d’accés, i més si es té en compte la seva rellevància als efectes de controlar l’ús dels recursos públics i verificar el compliment efectiu de les determinacions legals sobre la seva utilització».

«la necessitat de complir l’obligació indicada de retre comptes comporta l’existència efectiva i la conservació dels justificants reclamats en qualitat d’informació pública, que ha de poder ser objecte del dret d’accés».

A més a més d’això també s’indica que com a ajudes finalistes que són, és a dir, tenen una finalitat concreta en un període determinat, s’han de retornar les quantitats no gastades anualment. Per aquest motiu el GAIP reclama:

«cal dir que també és informació pública i, com a tal, accessible al grup reclamant, la que fa referència a l’eventual existència de requeriments de l’Alcaldia als grups municipals demanant-los el retiment o justificació comptable de l’ús donat als fons, i del reintegrament a les arques municipals dels sobrants d’aquestes dotacions un cop exhaurit l’exercici anual per al qual s’han assignat. Es tracta d’informació relativa a l’actuació de l’Alcaldia i d’eventuals ingressos a les arques municipals que, si s’han produït, han d’estar documentats i reflectits a la comptabilitat municipal».

Davant d’aquesta situació de falta de transparència per part dels grups municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, la CUP fa palès el seu malestar i més quan es tracta de la justificació d’una quantitat important de diners públics, en concret de 137.124,80 € -aquests diners només fan referència al període 2011-2016 i, per tant, s’òbvia la informació relativa als exercicis anteriors-. I reclama la posada immediata a la disposició pública de tota aquesta informació.

-----------------------

Articles d'opinió de mesos anteriors

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar