Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Política de privadesa

Política de privadesa

L’Ajuntament d’Alcanar treballa per garantir la privacitat en el tractament de les vostres dades personals. Hem actualitzat la nostra política de privacitat per a informar-vos clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb l’ens local de gestió de temes municipals.

Responsable del tractament

L’interessat que facilite a l’Ajuntament d’Alcanar les seues dades de caràcter personal a través del nostre registre, el nostre web o per altres vies (per exemple, les xarxes socials) queda informat que el tractament de les seues dades el fa:

Ajuntament d’Alcanar
CIF P-4300400-A
Domicili social al carrer de la Generalitat, 10, 43530 Alcanar (Tarragona).
Telèfon: 977 732013
Correu electrònic: ajuntament@alcanar.cat

Delegat de protecció de dades

Tenim un delegat de protecció de dades  que vetla pel compliment de la normativa de protecció de dades. Les dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades són:

Correu electrònic: ajuntament@alcanar.cat. 

Finalitats del tractament de dades

A l’Ajuntament d’Alcanar les dades es tracten amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les faciliteu:

1.Contactar amb el remitent de la informació, per a donar resposta a la seua sol•licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
2.Gestionar, si escau, el procés de registre de l’usuari per totes les vies que posem a la seua disposició.
3.Les finalitats relacionades amb el Registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament.
4.Incloure-les en les bases de dades del Registre ciutadà, la Bústia Ciutadana o els grups de difusió a través de WhatsApp per a trametre comunicacions d’interès.

Totes les finalitats es limiten i relacionen amb el tràmit que el ciutadà pot fer i amb la facilitació de l’accés als serveis i tràmits de l’Ajuntament.

Procedència de les dades

Les dades procedeixen del mateix interessat, del representant legal, d’una persona degudament autoritzada o del tutor o els progenitors de l’interessat. Les dades tractades són de nivell bàsic amb caràcter general. També poden ser, depenent del tràmit, dades especialment sensibles.

Durada del tractament de les dades

•Les dades per a la gestió de la relació amb el ciutadà s’han de conservar durant la vigència d’aquesta relació. Una vegada finalitzada la relació, les dades es poden conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que no prescriguen les eventuals responsabilitats derivades del tràmit.
•Los dades per a la gestió de consultes i sol•licituds s’han de conservar durant el temps necessari per a donar-hi resposta, respectant els terminis legals.

Legitimació per al tractament de dades

•La base legal per al tractament de les dades de les finalitats anteriors és l’execució de la prestació del servei corresponent en relació amb el tràmit sol•licitat.
•Pel compliment d’una obligació legal.
•Pel compliment d’una missió feta en interès públic o per a la protecció d’interessos vitals
•Per l’execució d’un contracte.
•Per la prestació del consentiment inequívoc o explícit de l’afectat o interessat.
•Algunes de les principals normes que habiliten el tractament de dades són les següents:
-Llei de bases de règim local
-Llei reguladora de les hisendes locals
-Llei general tributària
-Llei 38/2003, general de subvencions
-Codi civil de Catalunya

No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos als tractaments de les vostres dades per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta pàgina.

Comunicació de les dades

Les dades es comunicaran a les entitats següents:
•Als nostres col•laboradors necessaris per a l’execució dels tràmits sol•licitats.
•A les entitats escaients, de conformitat amb la legislació que ho estableix.
•A les entitats afectades en què es tramita la gestió sol•licitada.
•A les administracions públiques competents, en els supòsits que estableix la llei.

Per norma general, s’obté el consentiment previ de la persona interessada respectant la legislació vigent i s’informa en cada tràmit de les possibles cessions.

Els vostres drets

Qualsevol ciutadà que ens facilite les seues dades té els drets següents:

•Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat, i també oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en la forma que estableix la legislació vigent en aquesta matèria, si escau.
•Per a exercir aquests drets, té diverses fórmules:
- Adreçar-se a l’Ajuntament i presentar el model corresponent al Registre, comunicant la sol•licitud i adjuntant el document d’identitat.
- Per correu electrònic.
-A través del nostre web.
•L’interessat o afectat pel tractament de les dades té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
•Si considereu que els vostres drets no han estat atesos correctament, us podeu posar en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades, o bé presentar una reclamació davant l’autoritat de control, que en aquest cas és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

Transferències internacionals

Les vostres dades no es transmeten fora de la Unió Europea. Per a fer-ho, caldria sol•licitar el vostre consentiment exprés.

Dades de tercers

Si ens faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que estableix l’article 14 del Reglament general de protecció de dades, en les condicions que estableix l’esmentat precepte.

Actualització de les dades

Si es produeix alguna modificació de les vostres dades o si detecteu que alguna dada es errònia, us demanem que ens ho comuniqueu per a poder actualitzar-les, amb la finalitat de mantenir les vostres dades correctes.

Informació addicional 

Els canals d’informació són els següents:

1.  Correu electrònic: ajuntament@alcanar.cat
2.  Telèfon d’atenció al públic: 977 732013
3.  Registre de l’Ajuntament. Carrer de la Generalitat, 10, 43530 Alcanar (Montsià) 
4.  Els nostres textos legals exposats en el web Alcanar.org, concretament en els apartats “Avís legal” i “Política de privacitat”, i en els formularis de contacte

© 2019 - Ajuntament d’Alcanar
Tots els drets reservats