Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Els grups municipals opinen juliol-agost

Els grups municipals opinen juliol-agost

 

----------------------

----------------------

-----------------------

On són les subvencions als grups municipals? (PART I)

Durant la campanya electoral de les eleccions municipals del 2015, l’assemblea local de la CUP Alcanar va fer públic un document on es mostraven una part de les subvencions que havien rebut els grups municipals per part de l’Ajuntament d’Alcanar durant el període 2011-2014. Durant el període electoral també havíem fet pública la nostra voluntat de transformar aquestes subvencions en ajudes a les entitats municipals, per això es va sol·licitar un informe tècnic municipal per saber quina era la finalitat d’aquesta assignació, així vam concloure que no podríem dedicar aquests diners a ajudes a les entitats municipals. 

Aquestes subvencions finalistes no passen per cap control fiscal per part de l’administració pública, ja que és el ple l’únic òrgan competent per sol·licitar-lo. Tot i això, és obligat que tots els grups municipals porten una comptabilitat ajustada i independent d’aquest aportació.

Per aquest motiu, el passat 11 de gener del 2017, el regidor de la CUP, Xavi Queralt, va presentar una instància amb registre d’entrada 75/2017 on, basant-nos amb la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern es sol·licitava la següent informació:

1.Les subvencions i ajust públics concedits per l’Ajuntament d’Alcanar als diferents Grups Municipals dels consistori des de l’exercici econòmic del 2011 fins a l’exercici econòmic del 2015.

2.La informació relativa al control financer de les esmentades subvencions o ajuts públics atorgats als Grups Municipals: informes de la intervenció o de la secretaria-intervenció municipal; i en el seu cas, actuacions d’alcaldia requerint als Grups Municipals el retiment de comptes, la justificació de l’aplicació dels fons, o el reintegrament anyal de les quantitats no gastades.

3.Còpia de les factures i/o resta de documents justificatius de l’aplicació de les subvencions o ajuts atorgats, presentats pels beneficiaris en el moment de retre’n comptes; i còpia també, en el seu cas, de la documentació acreditativa del reintegrament a les arques municipals de les quantitats percebudes i no aplicades en cada exercici.

Passat un mes des d’aquesta primera petició al registre municipal, i sense tindre cap resposta per part de l’Ajuntament d’Alcanar, la CUP Alcanar va registrar una nova petició el 27 de febrer del 2017 amb registre d’entrada 794/2017, on es sol·licitava novament la informació. Entenent com ha estimada, per silenci administratiu i tal com estableix la llei catalana, l’anterior petició.

Després d’un altre mes sense rebre cap resposta per part de l’administració local, la CUP Alcanar es va veure obligada a recórrer al Consell de Garanties d’Accés a la Informació Pública (GAIP), un òrgan creat paral·lelament a la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern per resoldre els conflictes de petició de documentació pública, com ha estat el cas. Així, el 20 d’abril, es va iniciar un procediment de reclamació davant el GAIP per tal de rebre una informació que l’Ajuntament d’Alcanar negava sistemàticament.

-----------------------

Articles d'opinió de mesos anteriors

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar