Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

Es poden consultar els textos actualitzats de les ordenances fiscals al Portal de Transparència de l'Ajuntament:

Portal de transparència: 2.4. Ordenances fiscals

 

Llistat d'ordenances fiscals:

1 Impost sobre béns immobles

2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

5 Taxa per llicència d’obertura d’establiments i activitats

6 Taxa sobre cementiris

7 Taxa sobre clavegueram

8 Taxa de recollida i tractament de residus 

9 Reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús  públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions  o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local

10 Reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

11 Reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, grues, runes, tanques, bastides, contenidors de runa i altres instal·lacions anàlogues

12 Reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

13 Reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

14 Reguladora de la taxa pel subministrament  d’aigua

15 Taxa per visites a monuments històrics o artístics

16 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis al mercat municipal

17 Reguladora de taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública o en terrenys d’ús públic

18 Preus públics. immobilització, retirada, recollida i custòdia de vehicles de la via pública

19 Contribucions especials

20 Impost sobre activitats econòmiques

21 Reguladora de la venda no sedentària en el municipi d’Alcanar

22 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

23 Reguladora de la taxa per concurrència en les proves selectives per a l’ingrés de personal

24 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

25 Reguladora de la taxa per ensenyament de català a l’escola municipal d’adults

30 Taxa per la prestació del servei de bàscula pública

32 Taxa de llicències urbanístiques