Alcanar.cat

Formulari de cerca

Funcions

L’alcalde és el president/a de l’Ajuntament, el representant de la Ciutat i el cap del govern municipal. En la seva qualitat de president/presidenta de l’Ajuntament, correspon a l’Alcalde presidir tots els òrgans municipal de caràcter col·legiat.

Pel que fa a representant de la Ciutat és atribució i responsabilitat de l’Alcalde/Alcaldessa representar i defensar els interessos de la Ciutat.

Com a cap del govern municipal, correspon a l’Alcalde/Alcaldessa la direcció i administració dels assumptes municipals, responent d’aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària amb els seus delegats i delegades, davant el Ple i davant la ciutadania.

Atribucions de l’Alcalde/Alcaldessa

Corresponen a l’Alcalde les atribucions atorgades per l’ordenament jurídic i les que se senyalen en aquest Reglament, que exercirà directament o a través de delegació.

Així mateix serà atribució de l’Alcalde o dels seus delegats l’execució dels acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament.

L’Alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l’Alcalde/Alcaldessa els hi serà d’aplicació el règim de delegacions d’atribucions previst en aquest Reglament si en el Decret de delegació no es preveu altre règim.

Decrets d'Alcaldia

Fora de les ordres  de direcció de caràcter menor, les decisions de l’Alcalde hauran de ser expressades formalment a través de Decrets de l’Alcaldia, que seran comunicats a tots els que tinguin un interès directe i legítim en la decisió.

L’Alcalde haurà de trametre al Secretari/Secretària de la Corporació una còpia de tots els Decrets de l’Alcaldia.

Bans de l’Alcaldia

L’Alcalde/Alcaldessa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant Bans, que se col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la Ciutat i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

Moció de censura a l’Alcalde/Alcaldessa

La possible moció de censura de l’Alcaldia es regirà per allò que preveu l’article 197 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, segons la redacció donada en la Llei orgànica 8/1999, de 21 d’abril.

Qüestió de confiança

L’Alcalde podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, que es tramitarà segons el que preveu l’article 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, segons la redacció donada en la Llei orgànica 8/1999, de 21 d’abril.