Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la participació ciutadana per a definir el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de la Generalitat

Oberta la participació ciutadana per a definir el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de la Generalitat

| Urbanisme

El PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar analitza els instruments de planejament urbanístic municipal vigents pel que fa als sòls d’extensió urbana -sòls que el planejament ha previst pel creixement, que són extensions del teixit urbà existent, o nous sòls aïllats-, que no han iniciat la transformació urbanística -és a dir, que es troben en situació bàsica de sòl rural- i també aquells en què aquesta transformació es va iniciar, però no es va arribar a consolidar i es troben fora de termini, dels municipis com Alcanar que no tenen el planejament general adaptat al plans territorials vigents.

L’objectiu del PDU, per tant, és copsar la sostenibilitat urbanística i l’adaptació al planejament territorial – pel que fa al sistema d’assentaments- i la normativa sectorial, i valora i proposa l’actuació a aplicar-hi més adequada.

A més, fa especial atenció a la integració paisatgística, amb el propòsit de poder millorar l’adaptació paisatgística dels futurs desenvolupaments i de les futures edificacions, com a garantia de la sostenibilitat del patrimoni edificat. Aquesta proposta de millor integració paisatgística proposa, per tant, que hi hagi una mirada del conjunt del patrimoni edificat i per edificar de tots els municipis del litoral.

Per tal de poder fer l’estudi, les llicències d'edificació i els projectes d'urbanització i reparcel·lació a Catalunya, només en els àmbits afectats pel PDU, han quedat suspesos un any com a màxim després que la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat l'avanç del Pla director urbanístic (PDU).

Afectacions al terme municipal d’Alcanar

El terme municipal d’Alcanar té molts sectors de sòl previstos per a extensió urbana, que havent transcorreguts 24 anys des de l’aprovació del planejament vigent, no s’han desenvolupat. És per aquest fet que el PDU dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar preveu la revisió o estudi de trenta àmbits del municipi d’Alcanar amb diferents qualificacions: sòl urbanitzable no delimitat, sòl urbanitzable delimitat, sòl urbà no consolidat i sòl urbà consolidat.

Procés de participació ciutadana
Una volta elaborat l’avanç del PDU, la Generalitat ha obert un període d’audiència als ajuntaments afectats per a arreplegar-ne els suggeriments. Amb la voluntat d’escoltar la ciutadania, s’ha obert un període de consulta, que estarà actiu fins a final d’any, mitjançant el portal https://participa.gencat.cat/processes/pdurevisiosolslitoralmalgratdemaralcanar.
Totes les aportacions que es reben de la ciutadania d’Alcanar serviran per a donar forma al document que es portarà a l’aprovació inicial de la Comissió de Territori de Catalunya, previsiblement durant la primavera del 2022. En acabat, s’obrirà el preceptiu període d’informació pública i audiència als ajuntaments per a que tota la ciutadania interessada, entitats i municipis puguen presentar-hi al·legacions formals, que es tindran en compte per a acabar de perfilar el document.
A banda, com amb tots els PDU, el Departament treballarà en coordinació i comunicació amb cada ajuntament per a definir l’estratègia més adequada per a cada sector afectat. Una vegada estudiades les al·legacions, la Comissió de Territori aprovarà finalment el PDU, que entrarà en vigor una vegada es publique al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

>> A la fotografia es poden veure les propostes inicials del PDU de revisió dels sòls no sostenibles del litoral aplicats al terme municipal d’Alcanar

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar