Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Avís legal i condicions d’ús

Avís legal i condicions d’ús

Dades identificatives

En compliment del deure d’informar que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es faciliten les dades següents.

L’empresa titular d’aquest lloc web és l’Ajuntament d’Alcanar, amb domicili al carrer de la Generalitat, 10, 43530 d’Alcanar (Montsià), amb número de CIF P-4300400, telèfon 977 732013 i correu electrònic ajuntament@alcanar.cat.

Els dominis afectats són:

www.seu-e.cat/web/alcanar
www.alcanar.org
www.alcanarradio.org
www.alcanarturisme.es
www.liniaverdaalcanar.com

La informació continguda en els webs esmentats és un servei d’informació de les activitats i els serveis que ofereix l’Ajuntament d’Alcanar en l’àmbit dels serveis públics municipals descrits en el seu Registre d’activitats, altres serveis relacionats, i en què s’ofereix accés a continguts del sector de diversa naturalesa.

D’altra banda, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (en avant, AOC), amb NIF Q-0801175-A, situat al carrer de Tànger, 98, planta baixa, 08018 Barcelona, telèfon 93-272 25 00 i fax 93-272 40 48, és titular del domini d’internet seu-e.cat.

Els usuaris del portal de transparència es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, i a no acomplir activitats il•legals o contràries a la bona fe i l’orde públic. En especial, els usuaris han d’evitar tota conducta que puga atemptar contra els principis d’igualtat i no discriminació, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés al web exigeix l’acceptació de les condicions d’ús, la seua política i l’avís legal que en cada moment siguen vigents en aquest web, sense necessitat d’avís previ, llevat que es produïsquen variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins dels formularis, comporta l’acceptació inequívoca d’aquestes condicions, quan es faciliten dades de contacte.

Propietat intel•lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari (software), els textos i la informació i els continguts que es recullen en el web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial a favor de l’Ajuntament d’Alcanar, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquest web ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular (l’Ajuntament d’Alcanar), llevat d’un interès legítim.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que apareix en aquest web per al seu ús personal i privat. Es prohibeix d’utilitzar-lo amb fins comercials o per a incórrer en activitats il•lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per l’Ajuntament d’Alcanar.

L’Ajuntament d’Alcanar vetlarà pel compliment de les dites condicions i per la bona utilització dels continguts presentats en el portal i exercirà totes les accions civils i penals que corresponguen en el supòsit d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés al web o el seu ús no implica una arreplega de dades personals de l’usuari per part de l’Ajuntament d’Alcanar. No obstant això, es comunica que, en el cas que l’Ajuntament d’Alcanar sol•licite dades personals, se n’informarà degudament l’usuari, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, del 27 d‘abril, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, en matèria de protecció de dades. [Formularis de contacte, borsa de treball i formació, registres, Bústia Ciutadana o incorporació a grups de difusió de comunicacions d’interès, entre d’altres]

Les dades personals que s’arrepleguen en els formularis de sol•licitud d’informació de l’Ajuntament d’Alcanar han de ser objecte de tractament automatitzat i documental i s’han d’incorporar al Registre d’activitats de tractament declarades per l’Ajuntament d’Alcanar.

L’arreplega i el tractament mixt de les dades de caràcter personal tenen com a finalitat principal l’interès públic, el compliment de normatives legals i la prestació de serveis de naturalesa municipal en tots els seus tractaments.

L’Ajuntament d’Alcanar ha pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposades, tant si provenen de l'acció humana com del mitjà físic o natural. S’han d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives per a aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades, la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per la sol•licitud d'un usuari autoritzat.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada i no renuncia a les accions que en puguen derivar.

La corporació local no cedeix, en l'actualitat, les seues dades. Qualsevol possible cessió, si s’escau, ha d’estar emparada per l'obligat compliment de la legislació o bé pel consentiment explícit. 

En la política de privadesa (document que complementa aquest) es detallen els tractaments, les possibles cessions i les finalitats de les dades que l’usuari facilite.

Galetes

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-vos informació relacionada amb les vostres preferències mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que n’accepteu l'ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, en l’apartat «Política de galetes».

Registre i contrasenyes d’accés (per a determinats serveis)

L’Ajuntament d’Alcanar proporciona confidencialment a cadascun dels sol•licitants un nom d'usuari i una contrasenya d'accés, la qual és única, personal i intransferible, i és necessària per a accedir a determinats serveis del web.

L'usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seua contrasenya. Pot sol•licitar-ne la modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedisca o dificulte l’accés normal.

L’Ajuntament d’Alcanar es reserva el dret d’anul•lar discrecionalment la contrasenya d'accés d'algun usuari quan concorren circumstàncies que facen presumir utilitzacions il•lícites.

L'usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es deriven de l'ús dels diversos serveis i productes als quals s'accedeix amb clau d'accés o de la utilització que en facen terceres persones accedint-hi amb la contrasenya de l'usuari.

Transaccions segures

Les comunicacions de dades personals a l’Ajuntament d’Alcanar mitjançant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana es produeixen sempre dins d’un entorn segur, de manera que se’n garanteix el xifratge i la integritat.

Limitació de la responsabilitat

L’Ajuntament d’Alcanar no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es produïsquen com a conseqüència de l'ús dels continguts del web. Aquests danys o perjudicis són de responsabilitat exclusiva de l'usuari que hi accedisca.

En el mateix sentit, l’Ajuntament d’Alcanar no es responsabilitza dels perjudicis que es deriven de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produïsquen durant la transmissió de dades, de virus informàtics, d’avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, ni de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades. 

El web de l’Ajuntament d’Alcanar conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d'interès per als usuaris. L’Ajuntament d’Alcanar no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços i no s’hi pot garantir el compliment de polítiques de privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les dites pàgines web en les condicions d'ús que es fixen en les mateixes pàgines i sota la seua exclusiva responsabilitat.

L’Ajuntament d’Alcanar no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l'usuari en el seu accés al web o en l'ús de les informacions que conté.

L’Ajuntament d’Alcanar es reserva el dret d’interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan es done alguna de les circumstàncies descrites. 

Enllaços

Tots els enllaços (links), hipertext, profund, entramat (framing) o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web al nostre web s’han de sol•licitar a l’Ajuntament d’Alcanar i han de ser autoritzats prèviament i per escrit per l’Ajuntament d’Alcanar. A manca d'això, els enllaços a aquest web s’han de fer a la pàgina d’inici.

Els enllaços que es facen a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa. L’objecte d’aquests enllaços és posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que puguen ser del seu interès.

L’Ajuntament d’Alcanar procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per això, sol•licitem la col•laboració de qualsevol usuari que accedisca als dits continguts si aquests són contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l’orde públic. Li demanem que ho comunique a través de l’adreça de correu electrònic ajuntament@alcanar.cat.

L’Ajuntament d’Alcanar utilitza les xarxes socials per a promocionar i difondre els seus esdeveniments, activitats i serveis amb vocació de servei públic i en benefici del municipi, i per a arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les que estableix la mateixa xarxa social.

Responsabilitat

L'usuari és l'únic responsable de l'ús que faça dels serveis, continguts, enllaços i hipertextos del web.

Política de privadesa

Les dades de caràcter personal recaptades amb els formularis dels webs estan subjectes als termes de la nostra política de privadesa.

Reserva

L’Ajuntament d’Alcanar es reserva, en tot moment, la facultat, sense necessitat d’avís previ, de fer modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el web o en la seua configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat al web per raons d'eventual necessitat i per a fer-hi operacions de manteniment, reparació o millora.

L’Ajuntament d’Alcanar es reserva el dret d’incloure en el web o de retirar-ne, totalment o parcialment, qualsevol informació, de manera discrecional.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a totes les qüestions que se susciten per motius d'interpretació, execució o eventual incompliment d’aquestes condicions d'utilització, els usuaris renuncien al seu propi fur i, amb independència del lloc on se suscite la disputa, se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals d’Amposta.

Aquestes condicions es regeixen, en tot cas, per la legislació europea i estatal.

© 2019 - Ajuntament d’Alcanar 
Tots els drets reservats