Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Tràmits i models de sol·licitud

Tràmits i models de sol·licitud

Generals

- Empadronament

- Instància

- Sol·licitud habitatge d'us turístic

- Sol·licitud reserva i cessió temporal de material divers de propietat municipal

- Sol·licitud per a reserva de locals i edificis municipals

Instància Inscripció Registre Sanitari

- Instància Comunicació conjunta de canvi de titularitat

- Declaració Responsable d'Obertura Llei 16/2015

- Instància Comunicació previa d'obertura

- Instància Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Animals de companyia

- Sol·licitud registre per tinença animals potencialment perillosos

- Model inscripció cens animals de companyia

>> Informació prèvia a consultar sobre l'ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos

Urbanisme

Durant el període de confinament, l'oficina de recaptació de BASE romandrà tancada al públic, però mantindrà l'atenció al ciutadà per via telemàtica i telefònica. Les consultes així com els tràmits de pagaments d'impostos i taxes es podran dur a terme mitjançant els correus electrònics o.alcanar@base.cat  /  u.atenciousuaris@base.cat o al telèfon 977 732 160  (oficina d'Alcanar).

- Model instància sol.licitud tall de carrers

- Model sol·licitud autorització ocupació via publica per obres

- Sol·licitud alineacions i rasants

- Sol·licitud concordança

- Sol·licitud de cessió

- Sol·licitud instal·lació grua-torre

- Sol·licitud llicència d'obres majors

- Sol·licitud llicència obres menors

- Comunicació prèvia d'obres

- Sol·licitud llicència de divisió horitzontal

- Sol·licitud llicència de parcel·lació

- Sol·licitud llicència d'innecessarietat de parcel·lació

- Sol·licitud de gual permanent.

Acció Social

- Sol·licitud tarja d'aparcament individual de vehicles per a persones amb disminució mobilitat

- Model sol·licitud llicència d'ocupació

 

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar