Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Comença la fase prèvia a la urbanització de la zona del Codonyers

Comença la fase prèvia a la urbanització de la zona del Codonyers

| Urbanisme

Una empresa especialitzada està redactant el projecte de reparcel·lació que fixarà el repartiment de beneficis i càrregues dels immobles afectats per les quotes d'urbanització.

Al llarg d'aquest mandat, l'Ajuntament d'Alcanar està treballant per a urbanitzar l'àmbit dels Codonyers, que inclou una part dels carrers Onze de Setembre, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc, amb una superfície total de 24.036,63 m².

Es tracta d'una obra necessària i molt demanada per la ciutadania, ja que és una de les zones més transitades del municipi, en confluència amb el sector d'equipaments educatius i esportius, com l'Escola Joan Baptista Serra, l'institut Sòl de Riu i el pavelló municipal, i també amb el Casal Cívic i el parc de la plaça de Lluís Companys.

La urbanització de la zona dels Codonyers té com a propòsit desplegar noves infraestructures, ja que les actuals són insuficients o han quedat obsoletes. En concret, el projecte d'urbanització preveu de fer nous trams en aquests carrers i d'equipar-los amb tots els serveis necessaris de pavimentació, clavegueram, llum, etc.

Joan Roig, alcalde d'Alcanar, explica que "el desenvolupament urbà d'aquestes vies vertebrarà una connectivitat bàsica per a accedir a un sector d'equipaments públics d'importància cabdal i, de forma col·lateral, produirà la desconcentració del trànsit rodat i facilitarà sortides ràpides cap a la ronda de la Circumval·lació".

Es tracta, però, d'un projecte complex que aglutina diversos subprojectes d'urbanització i que inclou diferents fases consecutives -cadascuna de les quals té els seus respectius procediments administratius: l'aprovació del Pla de millora urbana (PMU) Los Codonyers, la redacció i execució del projecte de reparcel·lació i, finalment, la redacció i execució del projecte d'urbanització.

A hores d'ara, l'Ajuntament d'Alcanar ja ha aprovat el PMU. També ha liciat i adjudicat els treballs de redacció del projecte de reparcel·lació i ha fet l'aprovació inicial del projecte d'urbanització. Durant totes les fases del projecte s'han realitzat diferents reunions amb la ciutadania per tal d'informar-la i fer la partícip.

El Pla de millora urbana

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE), reunida el 23 de gener de 2018, va fer l'aprovació definitiva del PMU Los Codonyers. El document delimita la zona d'actuació de les obres d'urbanització al sud-oest de l'eixample del nucli d'Alcanar.

L'aprovació definitiva d'aquest document va comportar una faena prèvia de diversos mesos. A finals de l'any 2016, els Serveis Tècnics de l'Ajuntament d'Alcanar van redactar una primera proposta de PMU. A principis del 2017, l'equip de govern va tenir trobades informatives amb els veïns i veïnes per a recollir-ne les inquietuds i propostes.

El dijous 30 de març, la Junta de Govern Local de l'AJuntament d'Alcanar va fer l'aprovació inicial del PMU, que va anar seguida d'un mes d'exposició pública. Durant aquest període es van fer arribar notificacions a tots els propietaris de referències cadastrals d'aquesta zona per a que estiguessen al corrents del procés i poguessen presentar al·legacions al document. Paral·lelament, se sol·licitaren informes sectorials a diversos organismes (Agència Catalana de l'Aiuga, Departament de Cultura, Servei de Carreteres, etc.).

Passat aquest mes d'exposició pública, es van resoldre les al·legacions i es van incloure en el documents les que es van estimar, juntament amb els resultats dels informes sectorials. Al novembre del 2017, el Ple municipal va fer l'aprovació provisional del PMU i, posteriorment, al gener del 2018, la Comissió d'Urbanisme en va fer l'aprovació definitiva.

Projecte de reparcel·lació

La licitació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit definit pel PMU Los Codonyers s'ha inclòs dintre el pressupost de l'any 2018 i s'ha tramitat mitjançant un concurs per procediment obert simplificat. La Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2018 va acordar d'adjudicar el projecte a l'empresa Ingloba Group Asesores, SL, per un import de 46.948 euros (IVA inclòs), perquè era l'oferta més avantatjosa de les presentades per les quatre empreses participants.

El contracte es va signar el 31 d'agost de 2018. A partir d'aquí, l'empresa té un termini de vuit mesos per a lliurar el projecte a l'Ajuntament amb el nivell de concreció i definició suficient per a garantir-ne l'aprovació inicial. Seguidament s'obrirà un termini de dos mesos d'exposició pública per a que la ciutadania puga presentar-hi al·legacions, abans de la seua aprovació definitiva, i la mateixa empresa serà l'encarregada de resoldre-les.

Segons Ivette Fibla, regidora de l'àrea, el projecte de reparcel·lació "té com a objectiu establir un repartiment equitatiu de beneficis i càrregues dels immobles afectats per les quotes d'urbanització derivades del planejament i aconseguir la titularitat de les vies pendents de cessió".

Per tant, es tracta de la fase més complexa, ja que es determinarà l'import que, segons marca la llei, cada particular afectat ha de pagar prèviament a la urbanització de la zona, així com les expropiacions de terrenys que caldrà fer.

La durada de tot el procés "variarà en funció del nombre d'al·legacions i del temps que es tarde a resoldre-les. De fet, hem optat per licitar el projecte de reparcel·lació i la resolució d'al·legacions a una empresa externa per tal d'actuar amb més agilitat", aclareix Fibla.

Projecte d'urbanització

El consistori ja ha elaborat el projecte d'urbanització dels tres carrers i n'ha fet l'aprovació inicial. La Junta de Govern Local, va acordar, el 24 de maig de 2018, fer l'aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'àmbit dels Codonyers, redactat per l'enginyeria Invall, SA.

Posteriorment, durant el mes d'exposició pública reglamentàraia, les regidories d'Urbanisme i de Participació CIutadana van organitzar un conjunt de reunions participatives amb els veïns de la zona per tal que coneguessen el projecte i poguessen fer-hi aportacions. "El debat fou interessant i tothom va poder compartir els seus dubtes i inquietuds", comenta Roig.

Transcorregut aquest mes i una volta resoltes les al·legacions, l'Ajuntament podrà aprovar definitivament el projecte d'urbanització, malgrat que la licitació del treballs d'urbanització i l'execució de les obres no es podran fer fins que no s'haja aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació.

L'Ajuntament podrà recepcionar aquests vials, automàticament, quan finalitzen les obres d'urbanització. Els carrers deixaran de ser sòl urbà no conslidat per a passar ser sòl urbà.

La regidora de l'àrea, Ivette Fibla, afegeix que "amb aquestes obres es dignificaran uns vials que a hores d'ara generen conflictes i malestar entre la ciutadania per la manca d'instal·lacions i pavimentació. D'altra banda, s'incidirà positivament en l'economia local, en el creixement sostenible i en el benestar de les persones".

El batle d'Alcanar conclou que "ja hem get molts passos per a dignificar els carrers de l'entorn dels centres educatius i el pavelló municipal. Es tracta d'una actuació prioritària per a l'equip de govern i, malgrat que és un procés llarg, atès el nombre de persones afectades i la complexitat de la tramitació dels expedients, ja comencem a veure el final del camí".


Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078