Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Actualització de l'IBI urbà per a finançar nous serveis

Actualització de l'IBI urbà per a finançar nous serveis

| Acció Social

En la sessió plenària del 26 de setembre es va aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. En concret, es va modificar el tipus de gravamen aplicat als immobles de naturalesa urbana per al 2020, que passa del 0,864% al 0,89%, la qual cosa suposa un increment del 3%.
L’efecte combinat d’aquesta modificació amb l’actualització dels valors cadastrals proposada per la Direcció General del Cadastre Immobiliari suposarà uns ingressos addicionals d’aproximadament 200.000 €, que es destinaran a finançar el cost de nous serveis, com ara la neteja viària o la jardineria, que es preveu licitar de cara al proper exercici amb l’objectiu de reforçar la tasca de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.


Actualització dels valors cadastrals
Es preveu que els valors cadastrals dels immobles es revisen periòdicament mitjançant un  procediment anomenat ponència de valors. S’actualitzaran tenint en compte factors com ara la localització, el context de mercat, el cost d’execució, la qualitat o l’antiguitat. En principi, la Direcció General del Cadastre hauria de dur a terme aquest procediment cada deu anys, però, a causa del seu cost elevat i de la seva complexitat, és molt habitual que aquest procediment es demore més. En el cas d’Alcanar, la ponència de valors vigent data del 2001, cosa que implica un desajust important entre els valors cadastrals i els de mercat, i comporta, en darrer terme, una afectació important quant als ingressos que l’Ajuntament percep via l’impost sobre béns immobles (IBI), entre d’altres.
Per a reduir aquest diferencial, la Direcció General del Cadastre, dependent del Ministeri d’Hisenda, proposa l’aplicació, periòdicament i fins a l’entrada en vigor d’una nova ponència de valors, d’un coeficient d’actualització, sempre que es complisquen uns requisits determinats. En el cas d’Alcanar, aquest coeficient serà de l’1,03 per al 2020. Aquesta mesura permetrà d’acostar els valors cadastrals a l’entorn del 50% del valor de mercat dels immobles.

 

BONIFICACIONS:

Família nombrosa
Bonificació del 30% per a famílies de categoria general i del 50% per a famílies de categoria especial.
Requisits: a) L'immoble d'ús residencial per al qual se sol·licita, quan la bonificació tinga la consideració de residència habitual del subjecte passiu, i els membres de la seua unitat familiar. b) Ingressos familiars ponderats que no excedisquen del 3,5 de l'Indicador Públic de la Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

Habitatges que disposen de sistemes d’energia renovable
Bonificació del 50% de la quota sempre que no es tinga l'obligació d'incorporar aquests sistemes d'energia renovable en el moment de la seua construcció.

Habitatges de protecció oficial
Bonificació del 50% durant el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent a l'atorgament de la qualificació definitiva. I d'un 10% de la quota a partir del quart any i durant els tres exercicis següents.

Habitatges de protecció oficial de lloguer destinats a joves o a la gent gran
Bonificació del 50% durant tots els exercicis que conserven la qualificació de protecció oficial.

Béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra
Bonificació del 95% de la quota íntegra i, si és el cas, del recàrrec de l’impost a què es refereix l’article 153  establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

* Per a més informació, consultar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’IBI (en aquest gràfic es mostra la informació de manera resumida).

 

Com sol·licitar la bonificació?
Per a gaudir d'aquestes bonificacions, les persones interessades han de presentar un escrit de l'1 de gener al 31 de març de l'any de l'exercici corresponent davant BASE.
Per a qualsevol consulta sobre el calendari del contribuent o les diverses bonificacions aplicables, podeu adreçar-vos al servei d'atenció de BASE a Alcanar en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat