Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Les Comissions Informatives

Les Comissions Informatives

COMISSIONS INFORMATIVES (2015-2019)

Les comissions informatives són els òrgans dotats per a l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores amb delegacions, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

Aquestes comissions han d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, els quals ja han estat proposats per les diferents formacions politiques.

Totes les comissions informatives  se celebren una setmana abans del Ple. 
 

1r. La Comissió Informativa “Alcanar- Emprenedor”

Treballa temes vinculats amb l'agricultura, ramaderia, pesca, turisme i dinamització econòmica. 

Està integrada per les persones següents: 
- Presidenta titular: Na MERCÈ FISCHER CID (ERC-AM)
- President suplent: En JORDI BORT JUAN (ERC-AM)

 Vocals:

 1 representant del grup municipal del PSC-C
- Vocal titular: N’ ORIOL TORRES SORIANO 
- Vocal suplent: Na NEUS SANCHO SANZ 

1 representat del grup municipal de PDeCAT Alcanar:
- Vocal titular: N’ IVAN ROMEU HIERRO 
- Vocal suplent: En PACO REVERTER SÁNCHEZ

1 representat del grup municipal del PP:
- Vocal titular: En JOSÉ ESTEBAN FORNÓS GILABERT

1 representat del grup municipal de la CUP:
- Vocal titular: En XAVIER QUERALT QUERALT

Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
 

2n. La Comissió Informativa “Alcanar Sostenible”

Treballa temes vinculats amb urbanisme, patrimoni i ordenació del territori, urbanitzacions, brigada, medi ambient i medi natural

Està integrada per les persones següents:
- President titular: Na M CARME NAVARRO BALADA (ERC-AM)
- Presidenta suplent: Na MERCÈ FISCHER CID (ERC-AM)

 Vocals:

1 representant del grup municipal del PSC-CP:
- Vocal titular: N’ ORIOL TORRES SORIANO 
- Vocal suplent: Na NEUS SANCHO SANZ 

1 representat del grup municipal de PDeCAT Alcanar:
- Vocal titular: En PACO REVERTER SÁNCHEZ
- Vocal suplent: N’ IVAN ROMEU HIERRO

1 representat del grup municipal del PP:
- Vocal titular:  En JOSÉ ESTEBAN FORNÓS GILABERT

1 representat del grup municipal de la CUP
- Vocal titular: En XAVIER QUERALT QUERALT

Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
 

3r. La Comissió Informativa “Alcanar de les Persones”  

Treballa temes vinculats amb educació, acció social, salut, gent gran i Escola Municipal de Música.

Està integrada per les persones següents:
- Presidenta titular: En JORDI BORT JUAN (ERC-AM)
- Presidenta suplent: Na Ma CARME NAVARRO BALADA (ERC-AM)

Vocals:

1 representat del grup municipal del PSC-CP:
- Vocal titular: N’ ORIOL TORRES SORIANO 
- Vocal suplent: Na NEUS SANCHO SANZ 

1 representat del grup municipal de PDeCAT Alcanar:
Vocal titular: En PACO REVERTER SÁNCHEZ                          
Vocal suplent: N’ IVAN ROMEU HIERRO  

1 representat del grup municipal del PP:
- Vocal titular: En JOSÉ ESTEBAN FORNÓS GILABERT

1 representat del grup municipal de la CUP:
- Vocal titular: En XAVIER QUERALT QUERALT

Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
 

La Comissió Especial de Comptes

Està integrada per les persones següents:

- President titular: En ALFONS MONTSERRAT ESTELLER  (ERC-AM)
- President suplent: En JORDI MONFORT CALLARISA (ERC-AM)

Vocals:

1 representat del grup municipal del PSC-CP:
- Vocal titular: N’ ORIOL TORRES SORIANO 
- Vocal suplent: Na NEUS SANCHO SANZ 

1 representat del grup municipal de PDe.CAT Alcanar:                                    
- Vocal titular: N’ IVAN ROMEU HIERRO
- Vocal suplent: En PACO REVERTER SÁNCHEZ

1 representat del grup municipal del PP:
- Vocal titular: En JOSÉ ESTEBAN FORNÓS GILABERT

1 representat del grup municipal de la CUP:                        
- Vocal titular: En XAVIER QUERALT QUERALT

Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat