Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria de Ple

Convocatòria de Ple

- Consulta totes les convocatòries de Ple

- Anunci de Ple ordinari telemàtic

Data: 30/07/2020
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala de Plens 

Ordre del dia (pdf)

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28/05/2020.

2. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació pressupost general exercici 2020, plantilla de personal i bases generals d'execució.

3. Proposta d'Alcaldia d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

4. Proposta d'Alcaldia d'aprovació modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

5. Proposta de la regidoria de Recursos Humans, d’aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de la plaça de professor/a de trompa

6. Proposta de la regidoria de Festes de fixació festes locals any 2021.

7. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (P.A.A.M.)

8. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (J.A.H.C)

9. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (J.A.B.R.)

10. (RE 267, 23/04/2020) Moció ERC-AM per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local

11. (RE 356, 13/05/2020) Moció d'ERC-AM per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per a la prevenció d'incendis forestals

12. (RE 374, 14/05/2020) Moció de la CUP per fer front a la nova crisi social i econòmica al municipi d'Alcanar

13. (RE 375, 14/05/2020) Moció de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica.

14. (RE 376, 14/05/2020) Moció de la CUP per exigir la continuïtat dels punts de guaita forestal a les Terres de l'Ebre i a la resta de Catalunya

15. (RE 2821, 14/05/2020) Moció del PSC-CP per garantir la suficiència de recursos a les famílies més vulnerables a conseqüència de la crisi de la covid-19

16. (RE 2821, 14/05/2020) Moció del PSC-CP per demanar la reducció de tributs municipals a conseqüència de la crisi econòmica de la covid-19

17. (RE 440, 27/05/2020) Moció d'ERC-AM de rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca de la Terra Alta

18. (RE 571, 19/06/2020) Moció d'ERC-AM en commemoració del 28j, Dia Internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI

19. (RE 587, 23/06/2020) Moció d'ERC-AM per a donar suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya

20. (RE 4119, 30/06/2020) Moció d'ERC-AM en defensa de l'espai públic

21. (RE 4247, 6/07/2020) Moció d'ERC-AM de rebuig a qualsevol transvassament d'aigua de l'Ebre fora de la seva conca natural

22. (RE 4580, 15/07/2020) Moció de Desperta't de reducció dels sous dels regidors i assessors per la greu crisi de la pandèmia ocasionada pel Covid-19 i establir mecanisme d'ajuda als autònoms del municipi

23. (RE 4581, 15/07/2020) Moció de Desperta't de revisió a la baixa del coeficient aplicat en el càlcul de l'import dels rebuts de contribució urbana (IBI) per a l'exercici pressupostari del 2021

24. (RE 4636, 16/07/2020) Moció del PSC-CP per donar suport a les reivindicacions del col·lectiu de caçadors

25. (RE 4637, 16/07/2020) Moció del PSC-CP per demanar que les Terres de l'Ebre formin part de la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea per un turisme segur i sostenible

26.Dació de compte Decret d'Alcaldia núm. 2020-0523 de distribució superàvit liquidació exercici 2019.

27.Dació de compte de la liquidació del pressupost exercici 2019.

28.Dació de compte Pla anual de Control Financer i informe-resum exercici 2019.

B) Activitat de control

29. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2020-0071 fins al 2020-612)

C) Torn obert de paraules

30.Torn obert de paraules. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat