Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Contractacions

Contractacions

- Contractació pública. 

- Llistat de contractes menors de l'any 2020.

-  Llistat de contractes majors aprovats per Junta de Govern o pel Ple Municipal, per raó de competències. 

- Licitacions en curs.

- Composició de les meses de contractació:  dintre la secció de documentació (a la part inferior), de cada licitació del perfil del contractant, o bé com a avisos a la banda superior dreta.

- Actes de la mesa de contractació i informes emesos: les podeu trobar dintre el Perfil Contractant, a la banda superior dreta de la corresponent licitació. 

- Modificacions dels contractes formalitzats durant l'any 2020 i primer trimestre del 2021:
>> Modificació del contracte del servei de salvament i socorris de les platges del t.m. d’Alcanar (setembre de 2020)
>> Modificació del contracte del contracte de neteja (2020)
>> Modificació contracte assegurança flota de vehicles (juny de 2020)

- LIcitacions anul·lades i resolucions anticipades: no n'hi ha hagut cap durant l'any 2020 ni durant el primer trimestre del 2021.

Licitacions que no han prosperat perquè han quedat desertes durant l'any 2020 ni durant el primer trimestre del 2021
>> Licitació de la Cantina de la Fanecada  
(agost de 2020) 
>> Licitació de la Cantina de la Fanecada  (novembre de 2020)
>> Licitació Guinguetes del Pla d'Usos de les platges i litoral  (juny de 2020)
>> Licitació Guinguetes del Pla d'Usos de les platges i litoral (agost de 2020)

- Consulta les pròrrrogues de contractes realitzades durant el 2020 i 2021:
>> Pròrroga de l’acord marc amb l’ACM de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya (febrer de 2021)
>> Pròrroga excepcional del contracte derivat 2015.05 D02, de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catal unya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’Empresa ENDESA ENERGIA SAU (desembre de 2020).
>> Pròrroga del contracte de serveis de manteniment informàtic com a conseqüència de l’estat d’alarma (maig de 2020)

- Consulta les renúncies i desentiments (l'any 2020 i 2021 no n'hi ha hagut).

- Relació de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica (2020).

- Període mitjà de pagament als proveïdors

Publicitat institucional

L'Ajuntament d'Alcanar no signa convenis o acords anuals amb els mitjans de comunicació, realitza campanyes de publicitat específiques en funció de les necessitats i per a cada activitat cultural o turística que vol promocionar.
- Campanyes de publicitat institucional de l'any 2020.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar